Duurzame Energie

Duurzame energie is afkomstig van bronnen die niet opraken. Fossiele brandstoffen raken op en de verbranding ervan is slecht voor het milieu. De ontwikkeling van duurzame energie is belangrijk om het leven op aarde voor de toekomst veilig te stellen. De bekendste duurzame energiebronnen zijn windkracht, waterkracht en zonlicht. Andere bronnen zijn biomassa, getijde energie (eb en vloed), geothermische energie (aardwarmte) en warmte uit onze omgeving (zoals in lucht en bodem).

Duurzame energie heet zo omdat de bronnen, zoals zonlicht of windkracht, niet kunnen opraken. Bovendien drukt de productie van duurzame energie in vergelijking met conventionele bronnen veel minder zwaar op het milieu, doordat er veel minder van het broeikasgas CO2 bij vrijkomt. Bij de productie van 1 kWh elektriciteit uit kolen ontstaat minstens 850 gram CO2; 1 kWh stroom uit zonlicht levert maar 50 gram CO2 op.