kunstmatig eiland Noordzee offshore wind offshore wind energy offshore windenergie

Een nieuw eiland voor windenergie op de Noordzee: Westralië

Geschreven door Chris

Een eiland op de Noordzee heeft als hoofdfunctie; vestigingsplaats voor de elektrische installaties om de op zee opgewekte stroom te bundelen en naar land te brengen. Op het eiland is ook plaats voor een hotel voor onderhoudspersoneel, testveld voor nieuwe windturbines, verwerkingsinstallaties voor aquacultuur (Zeewier, mosselen etc.)

 

In 2009 hadden we het al bedacht: een kunstmatige eiland voor windenergie op zee !! (zie ook hier)

Anno 2018 moet een eiland een icoon worden van duurzame Nederlandse maritime kennis, kunde en innovatiekracht.

Een haveneiland op de Noordzee, om de benodigde elektrische installaties op te bouwen en om van daaruit beter onderhoud te kunnen verrichten aan windturbineparken zou windenergie ver op zee, goedkoper maken. De inmiddels opgeheven stichting Heden (Haveneiland Duurzame Energie Noordzee), waarin een aantal bedrijven vertegenwoordigd waren maakten in 2009  een begin met de ontwikkeling van eilanden op de Noordzee,  door met de overheid te overleggen over de procedure voor milieuvergunningen. Voor een rond eiland met een diameter van ca. 1 km is naar verwachting een investering gemoeid van 800 mln tot 1mrd. Jaarlijks zou het honderden miljoenen aan kosten besparen. De stichting HEDEN was de vergunningprocedure begonnen en kreeg een subsidie toegezegd van 1 miljoen Euro door de toenmalige minster van Economische Zaken Maria van der Hoeven, maar door het vallen van het kabinet Balkenende 4 verdampte de toezegging en werden de plannen in de koelkast gezet. Het ging om drie locaties op afstanden van 80 tot 200 kilometer uit de kust. Een op 100 km uit de kust bij IJmuiden, een bij de Doggersbank en een ten noorden van de Waddenzee, en de gedachte was dat ook Duitse windmolenparken daarvan gebruik zouden kunnen maken. Dit alles stond te lezen in Het Financieele Dagblad pagina 12, 17-02-2010.
De netbeheerder Tennet en verantwoordelijke voor de aansluiting van de komende windturbineparken op de Noordzee kwam in 2016 met het plan om een energie-eiland op de Doggersbank aan te leggen.
Er is inmiddels ook een initiatief voor een eiland op de locatie waar veel windturbines gebouwd gaan worden 100 km uit de kust bij IJmuiden van het ontwikkelingsbedrijf OSF BV. Inmiddels is dit bedrijf officieel gestart met de vergunningprocedure door het indienen van de “Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunstmatig eiland op de locatie IJmuiden-Ver”.

Er wordt een tevens een business model uitgewerkt voor drie ontwerp-varianten van een eiland.
Bij het ontwikkelen van het eiland en de benodigde vergunningen zijn diverse partijen betrokken. OSF is opgericht als ontwikkelingsmaatschappij met als doel de planontwikkeling en vergunningenverwerving voor een eiland dat een icoon moet worden van Nederlandse kennis, kunde en innovatiekracht. Partners binnen OSF hebben de expertise die nodig is om dat proces vorm te geven en te sturen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van input van koplopers op het gebied van duurzame ontwikkeling, circulaire en CO2 vrije economie voor de verschillende activiteiten die op het eiland zullen plaats vinden.

Noodzakelijk is de samenwerking met de overheid: de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) en met de belangrijkste partij voor dit project TenneT. In de ontwikkeling worden zoveel mogelijk alle stakeholders in het proces meegenomen. Voor relevant stakeholders worden indien nodig informatieavonden georganiseerd. De stakeholders zijn onder meer afkomstig uit de sectoren: de overheid, natuur, visserij, scheepvaart, defensie, het loodswezen, de kustzeilers, kustwacht en de windturbinepark-ontwikkelaars.

 

Een artistieke uitwerking van het eiland… een droom.

Waarom een “Concept notitie reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapport Eiland Westralië op de locatie locatie: IJmuiden-Ver” ?

Met het indienen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (verder: concept NRD) wordt de procedure voor de vergunningen voor een kunstmatig eiland op de Noordzee formeel gestart. Doel van deze concept NRD is om een ieder te informeren over het voornemen van het samenwerkingsverband OSF (Offshore Service Facilities BV) om een kunstmatig eiland te ontwikkelen op ca. 100 km uit de kust bij IJmuiden waar in het windenergiegebied “IJmuiden-Ver” in 2027 vele honderden grote windturbines zullen worden gebouwd. Deze notitie moet leiden tot een afbakening van de onderzoeken die in het kader van de m.e.r-procedure zullen worden uitgevoerd. Tevens kan een ieder adviezen geven of zienswijzen indienen naar aanleiding va dit concept.

Over de auteur

Chris