windenergie op zee

Hinder door laagfrequent geluid van windturbines ?

Tegenstanders van windenergieprojecten gebruiken argumenten zoals horizonvervuiling, waardevermindering van hun huis en geluid. Tegenwoordig worden ook hinder door infra- en laag-frequent geluid in de strijd gegooid. Wat is er over bekend? Ik ging op zoek op internet naar wetenschappelijke onderzoeken en informatie.

 

Het geluid dat we horen ligt ongeveer tussen de 30 en 16.000 Hz. Voor  het voorkomen van hinder van geluid van windturbines in dit hoorbare gebied zijn normen gesteld. De laatste jaren wordt ook veel gesproken over laagfrequent windmolengeluid van 20 tot 200 Hz en Infrageluid (1-20 Hz) dat niet te horen is maar wel schadelijk zou zijn. Het laagfrequente geluid, LFN (20-200 Hz), wordt veroorzaakt door de interactie tussen de luchtstroom (turbulentie?) en het rotorblad. Infrageluid (1-20 Hz) is niet hoorbaar. Er zijn op internet en in de literatuur meldingen gedaan dat sommige mensen van infrageluid onrustig werden, ook al wisten ze niet waar ze op getest werden. Er zijn geen onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat mensen die in de buurt van windmolens wonen serieuze klachten kregen. Er is ook geen enkele serieuze aanwijzing dat infrageluid bijdraagt aan de waargenomen irritatie of andere effecten op de gezondheid. (zie artikel hieronder)

Klagende bewoners over geluidshinder in de kop van Noord-Holland.

Klagende bewoners over geluidshinder in de kop van Noord-Holland.

 

Laagfrequent geluid van windturbines zijn hoorbaar, maar de niveaus overschrijden niet de grenzen van andere voorkomende geluidsbronnen, zoals het het lawaai van wegen. Nieuwe grote windturbines produceren meer Laagfrequent geluid dan oude en kleine turbines maar men verwacht geen problemen.
Toch wordt gevraagd door tegenstanders op meer duidelijkheid zie dit pamflet.
In deze presentatie wordt al duidelijk gemaakt dat er geen serieuze aanwijzingen zijn voor gezondheidsklachten door laagfrequent windmolengeluid.
presentatie over LF and Infrasound Noise Immission from Wind Farms and the Potential for Vibro Acoustic Disease – Malcolm D Hayes

 

Een meer recent overzichtsartikel laat zien dat 10-20% van de bewoners boos zijn en ongeveer 6% zeer geïrriteerd zijn door windturbine geluid tussen de 35 en 40 dB (LAeq, op 8 ms – 1 windsnelheid op 10 m hoogte). De belangrijkste oorzaak van ergernis lijkt het pulserende zoevende geluid van de rotorbladen. Dit geluid ligt in het frequentiegebied van 500-1000 Hz. De geluidshinder door windturbines lijkt geen geen consistent effect te hebben op de gezondheid. In twee studies is wel een statistisch significant verband gelegd tussen het windturbinegeluid en zelf-gerapporteerde slaapstoornissen. Hier kunnen vraagtekens worden gezet bij de betrouwbaarheid. Verder is er betoogd dat infrageluid en laagfrequent geluid van windturbines ernstige gevolgen voor de gezondheid in de vorm van ‘vibroacoustic ziekte’, ‘windturbine syndroom’ of schadelijke infrageluid effecten op het binnenoor zou hebben. Maar empirische materiaal die deze veronderstellingen onderzteunen zijn niet te vinden.

Hieronder de conclusie in het Engels van het artikel: “Infrasound and low frequency noise from wind turbines: exposure and health effects”,
in het tijdschrift Environmental Research Letters, 6 (July-September 2011) door Karl Bolin (1), Gösta Bluhm (2), Gabriella Eriksson (3) and Mats E Nilsson (2,4).

1 Marcus Wallenberg Laboratory, Department of Aeronautical and Vehicle Engineering, Kungliga Tekniska Högskolan, Sweden
2 Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Sweden
3 Swedish National Road and Transport Research Institute and Linköping University, Sweden
4 Gösta Ekman Laboratory, Department of Psychology, Stockholm University, Sweden

Conclusions

The dominant source of wind turbine low frequency noise, LFN (20–200 Hz), is incoming turbulence interaction with the blade. Infrasound (1–20 Hz) from wind turbines is not audible at close range and even less so at distances where residents are living. There is no evidence that infrasound at these levels contributes to perceived annoyance or other health effects. LFN from modern wind turbines are audible at typical levels in residential settings, but the levels do not exceed levels from other common noise sources, such as road traffic noise. Although new and large wind turbines may generate more LFN than old and small turbines, the expected increase in LFN is small.
Wind turbine noise is associated with residential noise annoyance. It has been found that 10–20% of residents are annoyed, and about 6% are very annoyed by wind turbine noise at levels between 35 and 40 dB (LAeq, at 8 m s – 1 wind speed at 10 m height). The main cause of annoyance seems to be the pulsating swish sound produced when the blades pass through the air. This sound has its main energy in the frequency range of 500–1000 Hz.
Except for noise annoyance, no consistent effects on health due to wind turbine noise have been reported. However, a statistically significant association between wind turbine noise and self-reported sleep disturbance was found in two studies. It has been argued that infrasound and low frequency noise from wind turbines may cause serious health effects in the form of ‘vibroacoustic disease’, ‘wind turbine syndrome’ or harmful infrasound effects on the inner ear. However, empirical supports for these claims are lacking.

Over de auteur

Chris